Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. poszukuje na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. INWESTYCJI umowa o pracę na zastępstwo, pełny etat

 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo lub pokrewne;
 • znajomość przepisów prawa z obszaru budownictwa, w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 

Główne zadania na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie inwestycji do realizacji ujętych w planie inwestycyjnym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawa;
 • realizacja i rozliczanie inwestycji na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 • weryfikacja kosztorysów ofertowych, kalkulacji indywidualnych, kosztorysów powykonawczych, analizy techniczno-kosztowych zlecanych robót budowlanych;
 • udział w procesie udzielania zamówień publicznych, w szczególności przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia, formułowaniu warunków udziału wykonawców,
  konstruowaniu treści umów i zleceń z wykonawcami na roboty budowlane, usługi i dostawy;
 • monitorowanie i raportowanie wykonywanych robót budowlanych w oparciu o przyjęte rozwiązania dokumentacji projektowo-kosztorysowej danych przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe;
 • udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań;
 • nadzorowanie robót budowlanych niewymagających uprawnień budowlanych w zakresie kontroli rzeczowej i finansowej zlecanych robót
 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne;
 • curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 

APLIKACJE WRAZ Z KLAUZULĄ RODO NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE ZARZĄDU "UZDROWISKO BUSKO ZDRÓJ" S.A.
W TERMINIE DO 28.02.2022 r.

Adres: Uzdrowisko Busko Zdrój S. A. ul. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój
kontakt: (41) 370 32 39

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju ul. Rzewuskiego 1.

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video